---< Sponsor Bağlantı >---

Hipotez Nedir, Hipotezin Özellikleri Nelerdir?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Hipotez Nedir, Hipotezin Özellikleri Nelerdir, Hipotez Hakkında Genel Bilgiler Nelerdir?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Hipotez Deyince aklımıza Gözlenen olay veya vaziyetlerden çıkartılan, daha test edilmemiş, lakin doğru olduğu düşünülen bir teklif. Hipotez olarak benimsenen bir öneri, daha sonra yine olaylara dönülerek veyahut mutlak akıl yürütme yoluyla test edilmeye çalışılmaktır.  Hipotezin Özellikleri nelerdir işte cevapları

Hipotezin Özellikleri Nelerdir?

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları izahlıdır. 2 – Yeni  gerçeklerin tahminine imkan sağlamalıdır. 3 – Probleme çözüm  önermelidir. 4 – Deney ve gözlemlere açık olmalıdır. 5 – Yeni deney ve  gözlemlerle tecrübe edebilir olmalıdır.
Hipotezin muhtemel üç neticesi  vardır: 1-direk ispat edip doğrudan geçerli haline gelebilir bir  hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa kuram değil gerçektir. 2-yeni  gerçeklerle desteklenerek teori veya yasa haline gelebilir. 3-çürütülüp  terkedilir.

Bir Hipotezde Olması Şart olan Özellikler

1) Mantıksal ve ussal  (rasyonel) olmalıdır. Sözgelimi “düşük gelirli hanelerde kültür harcamaları,  yüksek gelirli hanelere mukayese et, daha fazladır” şeklinde kurulan bir hipotez  mantıksal ve akla uygun olmadığı için iyi bir hipotez değildir. Ayrı olarak  bilim-ötesi alanlara ait konularda kurulan hipotezler de uygun  olmayacaklardır. Mesela “ikizler burcu erkeklerinin gelir düzeyi, yaşla doğru  orantılı olarak artar” şeklinde kurulan bir hipotez ussal olmamak itibariyle  baştan kabul edilmemelidir.
2) Kavramlar açık ve işlemsel olarak  tanımlanabilir olmalıdır. Sözgelişi içinde mutluluk kavramı geçen bir hipotez,  mutluluk kavramını işlemsel olarak tanımlayamadığımız ölçüde uygun bir hipotez  olmayacaktır. Kavramların tanımları bu bakımdan hipotez için hayati ehemmiyettedir.  Bir kelimenin değişik iki ayrı kavrama işaret ettiği vaziyetlere bilhassa dikkat  edilmelidir.
3) Hipotez sınanabilir olmalıdır. Dipnottaki hipotez  kelimesi üzerine tartışmasında da görüldüğü gibi sınanabilmek özelliği  hipotezlerin olmazsa olmaz özelliğidir. Bir hipotez ne kadar mantıksal veyahut  ussal olsa dahi, onu sınayabileceğimiz (tecrübe edebileceğimiz) metotsal araçlardan  yoksunsak, bu hipotez bir önerme olmaktan öteye gitmeyecektir. Bilhassa tabiat  bilimlerinde ölçüm dışı kalacak olgular üzerine kurulan hipotezler bu tür bir  meseleyle karşılaşırlar. Sözgelişi atomun en küçük ayrılabilir birim olmayıp  elektronların varlığına işaret eden bir hipotez, ancak elektronların varlığını  tespit edebilen fizik enstrümanların geliştirilmesinden sonra bir sınanabilir  hipotez haline gelmiştir.hipotez nedir1
4) Hipotez literatürle uyumlu olmalıdır.  Literatür, bir hipotezin sınanarak belirtiye dönüşmesiyle katkıda bulunacağı bir  entelektüel birikimdir ve her hipotez kendi gücünü de bu entelektüel birikimden  almalıdır. Literatüre uyumlu olmak kesinlikle aktüel geçerli (cari) önermelere  dayanmak mananına gelmemektedir. Aksine aktüel geçerli önermelerin dışına da  çıkılabilir, ancak bunun çerçevesi de yeniden literatür tarafından belirlenir.  Mesela yukarıda konuyu karikatürize etmek emeliyle sorduğumuz suali hipotez  haline getirirsek: “patates yiyen kadınlar düşük gelirli işlerde çalışırlar”  şeklindeki bir hipotez literatüre uyumlu olmayacaktır.
Bu noktada bir  ilmi araştırmanın, en zayıf halkası kadar kuvvetli (sıhhatli) olabileceği  kaidenine değinmemiz gerekiyor. Bir ilmi araştırma, yukarıda da değinildiği  gibi, her biri ayrı ayrı titizlikle tasarlanması ve gerçekleştirilmesi şart olan  bir çok evreden oluşmaktadır. Önce, literatürle ilişkili olarak, bir araştırma  sualine yönelik hipotezler kurarız ve bu hipotezler seçtiğimiz paradigma ve ele  aldığımız suali manalı kılan meseleselle (problematic) uyumlu olmak  vaziyetindedir. Bu hipotezden (veyahut hipotezlerden) yola çıkarak bir araştırma  tasarımı yaparız. Bu tasarımda tüm popülasyonu (buna bu evrede araştırma evreni  de diyebiliriz) içermek yerine onu temsilen bir örneklem üzerinde  gerçekleştirilecektir ve biz sonraki evre olarak nasıl ve ne kadar örneklem  alacağımızı kararlaştırırız. Daha sonra bu örneklemden verileri nasıl (hangi  ölçeklerle ve araçlarla) toplayacağımızı kararlaştırırız. Ele geçirdiğimiz  verileri daha sonra, kullanılan ölçeklere ve ele geçirilen verilere uygun  istatistiksel tahlillere (korelasyon, t testi, anova vb.) tabi meblağız ve bu  evrede hipotezleri Kabul veyahut reddederek “bulgular” elde ederiz. Bu belirtileri  literatürdeki diğer araştırma belirtileriyle mukayese ederek genellenebilir sonuçlar  ele geçirmeye çalışırız. En son olarak da belirti ve neticelerimizi literatüre ve  akademik metin yazma kaidelerine (kaynak gösterme, kavramların tanımlanması vb.)  uygun bir şekilde rapor halinde yayınlarız. Görüldüğü gibi bu evrelerin her  biri ayrı ayrı tasarlanama ve titizlikle uygulanmaya ihtiyaç duyacağımız  evrelerdir. Şayet bu evrelerden biri yeterince sıhhatli değilse tüm evre  sıhhatsiz olacaktır. Araştırma en zayıf halkası kadar güçlüdür.

Hipotezsiz bir çalışma, dağınık ve gayri muntazam olur. Hipotez kurmak Tümevanmcı Metoda dayanır. Zira, olayların gözlenmesi ve izlenmesi ile genel bir neticeye erişilmeye çalışılır. Hipotezin test edilmesi ise olaylara ve gerçeklere inilerek yapıldığı için Tümdengelim Metoduna dayanmaktadır. Diğer bir söylemle, burada bütünden parçaya veya genelden özele doğru bir geçiş söz konusudur.


- Hipotez Nedir, Hipotezin Özellikleri Nelerdir? admin tarafından 12 Şubat 2014 tarihinde , Ders Notlarım,Kimya Dersleri kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, , ,
Hipotez Nedir, Hipotezin Özellikleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz