---< Sponsor Bağlantı >---

ALMANCA RAKAMLAR DIE ZAHLWÖRTER (SAYILAR) YAZILIŞI VE OKUNUŞU NASILDIR?


---- Sponsorlu Bağlantılar ---


Almanca Rakamlar DIE ZAHLWÖRTER (Sayılar)   Yazılışı Ve Okunuşu Nasıldır?

Bütün dillerde olduğu gibi Almancada da sayılar önemlidir.  Sizler için Almanca sayıları sizler için vermeye çalışacağız.

------- Sponsorlu Reklamlar -----

Almanca Sayılar (Rakamlar)

Almanca Rakamlar DIE ZAHLWÖRTER (Sayılar)   Yazılışı Ve Okunuşu Nasıldır?

Almanca Rakamlar DIE ZAHLWÖRTER (Sayılar) Yazılışı Ve Okunuşu Nasıldır?

Bir : Eins ( Ayns)

------- Sponsorlu Reklamlar -----

İki :Zwei ( Tsvay )

Üç : Drei ( Dray )

Dört : Vier (Fir)

Beş : Fünf (Fünf)

Altı : Sechs ( Zeks)

Yedi : Sieben (Ziben )

Sekiz : Acht (Aht)

Dokuz : Neun (Noyn )

On : Zhen (Tsen)

Onbir :Elf (Elf)

Oniki:Zwölf ( Tsvölf)

Onüç :Dreizehn (Draytsen)

Ondört : Vierzehn ( Firtsen)

Onbeş : Fünfzehn (Fünftsen)

Onaltı :Sechszehn ( Zehtsen )

Onyedi : Siebzehn ( zibtsen)

Onsekiz :Achtzehn (Ahtsen )

Ondokuz :Neunzehn ( Noyntsen)

Yirmi :Zwanzig ( Tsvantsik)

 

Otuz : Dreisig (Draysik)

Kırk : Vierzig ( Firtsik)

Elli :Fünfzig ( Funfsik)

Altmış : Sechzig( Sehtsik)

Yetmiş : Siebzig (Zibsik)

Seksen :Achtzig (Ahtsik)

Doksan : Neunzig ( Noyntsik)

 

Yüz :Hundert ( Hundert)

İkiyüz :Zweihundert (Tsvayhundert)

Üçyüz : Drei- hundert (Dreihundert)

Dörtyüz : Vierhundert (Firhundert)

Beşyüz : Fünfhundert( Fünfhundert)

Altıyüz : Sechshundert ( Zekshundert)

Yediyüz :Achthundert (Ahhundert)

Sekizyüz: Achthundert (Ahthundert)

Dokuzyüz:Neunhundert ( Noynhundert)

Bin :Tausend (Tavuzent)

İkibin:Zweitausend ( Tsvaytavuzent)

Onbin :Zehntausend ( Tsentavuzent)

Yüzbin : Hunderttausend (Hunderttavusent)

Bir Miyon : Eine Million (Ayne Miliyon)

100-1000 Arası Önemli Sayılar
100   (ein)hundert
101    (eın)hunderteins
102   (ein)hundertzwei
200   zweihundert
201    zweihunderteins 300   dreihundert
400   vierhundert
500   fünfundert
600   sechshundert
700   siebenhundert
800   achthundert
900   neunhundert
1000’den Sonra Gelen Bazı Önemli Sayılar
1000           (ein)tausend                      20.000 zvanzigtausend
1001           eintausendeins                  100.000 hunderttausend 1100          eintausendeinhundert      1.000.000 eine Million 1200          eintausendzvveihundert    2.000.000 zvvei MiUionen 1453          eintausendvierhundertdreiundfünfzig
2000          zvveitausend                      1.000.000.000 eine Milliarde
10.000       zehntausend                      4.000.000.000 vier Milliarden

 Sıra Sayıları (Ordinalzahlen)
birinci : der (die, das) erste Schüler
ikinci   : der (die, das) zweite Schüler
üçüncü: der (die, das) dritte Schüler
dördüncü : der (die, das) vierte Schüler
beşinci: der (die, das) fünfte Schüler
altıncı : der (die, das) sechste Schüler
yedinci: der (die, das) siebte Schüler
sekizinci: der (die, das) achte Schüler
dokuzuncu: der (die, das) neunte Schüler
onuncu: der (die, das) zehnte Schüler
yirminci :der (die, das) zwanzigste Schüler :
yüzüncü der (die, das) hundertste Schüler
bininci :der (die, das) tausendste Schüler
milyonuncu : der (die, das) millionste Schüler

 

Almanca Sayılar

Numbers
Almanca Türkçe
null 0 (sıfır)
eins 1 (bir)
zwei 2 (iki)
drei 3 (üç)
vier 4 (dört)
fünf 5 (beş)
sechs 6 (altı)
sieben 7 (yedi)
acht 8 (sekiz)
neun 9 (dokuz)
zehn 10 (on)
elf (!) 11 (on bir)
zwölf (!) 12 (on iki)
dreizehn 13 (on üç)
vierzehn 14 (on dört)
fünfzehn 15 (on beş)
sechzehn 16 (on altı)
siebzehn 17 (on yedi)
achtzehn 18 (on sekiz)
neunzehn 19 (on dokuz)
zwanzig 20 (yirmi)
einundzwanzig 21 (yirmi bir)
zweiundzwanzig 22 (yirmi iki)
dreißig 30 (otuz)
vierzig 40 (kırk)
fünfzig 50 (elli)
sechzig 60 (altmış)
siebzig 70 (yetmiş)
achtzig 80 (seksen)
neunzig 90 (doksan)
hundert 100 (yüz)
hundert(und)eins 101 (yüz bir)
hundert(und)zehn 110 (yüz on)
zweihundert 200 (iki yüz)
dreihundert 300 (üç yüz)
tausend 1000 (bin)
zweitausend 2000 (iki bin)
eine Million 1.000.000 (bir milyon)
zwei Millionen 2.000.000 (iki milyon)
eine Milliarde 1.000.000.000 (bir milyar)
eine Billion 1.000.000.000.000 (bir trilyon)


- ALMANCA RAKAMLAR DIE ZAHLWÖRTER (SAYILAR) YAZILIŞI VE OKUNUŞU NASILDIR? admin tarafından 10 Mart 2014 tarihinde , Almanca Dersleri,Ders Notlarım kategorisine eklenmiştir.
Etiketler:, ,
ALMANCA RAKAMLAR DIE ZAHLWÖRTER (SAYILAR) YAZILIŞI VE OKUNUŞU NASILDIR? isimli bu konuyu ;> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz